by admin
5/5

[ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ] อบรม จป บริหาร กฎหมายใหม่ 2565

บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร หรือ จป บริหาร โดยวิทยากรมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นทางการ

อบรม จป บริหาร เรียนอะไรบ้าง

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้ หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

2.2 เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม: เป็นลูกจ้างระดับบริหารของหน่วยงาน

วิทยากร:  วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ระยะเวลาอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง)

หัวข้อบรรยาย / กำหนดการอบรม

วันที่ 1 (Day 1)

08.00 – 08.30 ลงทะเบียน (Registration)

08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม

09.00 – 10.30 หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 16.30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2 (Day 2)

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 – 12.15 หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.15 – 16.30 หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ค) ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

16.30 – 16.45 ทดสอบหลังการอบรม / มอบวุฒิบัตร

** หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

หลักสูตร จป บริหาร

อบรม จป บริหาร อินเฮ้าส์ที่คุณสามารถเลือกวันอบรมได้ตามความสะอาดสำหรับองค์กรคุณ

อบรม จป บริหาร อินเฮ้าส์

1 รุ่น : เข้าเรียนได้ 20 คน / คนที่ 21 ขึ้นไปคิดเพิ่มคนละ 200 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร

สิ่งที่ได้รับหลังจบการอบรม

วุฒิบัตรอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ตนเอง

ศูนย์ฝึกอบรม จป อันดับ 1

เปิดบริการอบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร ภาคใต้ สะดวกสบายในการเดินทางมาอบรมใจกลางเมืองพร้อมที่จอดรถอย่างปลอดภัย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

ภายใต้การบริการ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน , จป บริการ , จป เทคนิค , คปอ

บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

เรามีทีมงานวิทยากรทำงานประจำองค์กรมืออาชีพที่พร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศไทยอย่างทั่วถึง และ รวดเร็ว

กฎหมายใหม่ 2565 เกี่ยวกับการฝึกอบรม จป

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ตารางการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน แต่ละระดับ และ หน่วยงานความปลอดภัย ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

คลิกรูปภาพเพื่อขยายใหญ่

อบรม จป บริหาร บุคคลทั่วไป ภาคใต้

พื้นที่ : ภาคใต้

อบรม จป บริหาร เขตพื้นที่ ภาคใต้ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร 2023 UPDATE

มอบวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการให้ผู้ผ่านการอบรม 1 ฉบับ

แนะนำขั้นตอนการยื่นขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ

ฟรี ! ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จป

ฟรี ! อาหาร และ เครื่องดื่ม ระหว่างทำการฝึกอบรม

ฟรี ! ที่จอดในโรงแรมรถสะดวกสบาย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  1. นายจ้างต้องแต่งตั้ง จป.โดยตำแหน่งภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวณดังกล่าว หรือนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือลูกจ้างระดับบริหาร
  2. นายจ้างต้องแต่งตั้ง จป.โดยหน้าที่เฉพาะภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว
  3. กรณี จป. โดยหน้าที่เฉพาะพ้นจากหน้าที่จัดให้มี จป. ดังกล่าวแทนภายใน 90 วัน
  4. ผู้บริหารหน่วยงานฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมและต้องไม่เป็น จป.วิชาชีพ กรณีแต่งตั้ง จป.วิชาชีพ เป็นผู้บริหารหน่วย ไม่ต้องผ่านการอบรม
  5. กรณีผู้บริหารหน่วยงานพ้นจากหน้าที่ ให้จัดให้มีผู้บริหารหน่วยแทนภายใน 90 วัน
  6. นายจ้างยื่นขึ้นทะเบียน จป. โดยหน้าที่เฉพาะ จป.โดยตำแหน่ง และผู้บริหารหน่วยภายใน 30 วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
  7. กรณีจป.โดยหน้าที่เฉพาะ จป.โดยตำแหน่งหรือผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยพ้นจากตำแหน่ง นายจ้างแจ้งภายใน 30 วันหรือบุคคลดังกล่าวใช้สิทธิแจ้งก็ได้
  8. คปอ.ต้องจัดให้มีภายใน 30 วันนับตั้งแต่ว้นที่มีลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าวและจัดให้มี การอบรม คปอ. ภายใน 60 วัน
  9. เมื่อแต่งตั้ง คปอ. ให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยี่นต่ออธิบดี ภายใน 15 วัน
  10. นายจ้างส่งรายงานการดำเนินงานของ จป. โดยหน้าที่เฉพาะ 2 ครั้ง ครั้งแรกใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ครั้งที่ 2 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ / บริการช่วยเหลือ

บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
ที่อยู่ 98/16 หมู่ 18 ถนนเชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (TU dome plaza ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต) ชั้น 3

T : 091 887 5136 (อบรม จป)

เพิ่มเพื่อน

ใบรับรองกรมสวัสดิการ

เรื่องราวล่าสุด

©2023 อบรม จป ภาคใต้, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by Safety Member